Untitled Document


ผู้ประสานงานฝ่ายแต่ละฝ่าย        
รายชื่อ
ตำแหน่ง
สถานที่ติดต่อ
ภายใน
มือถือ
โทรสาร
อีเมล์
1. ฝ่ายเทคนิคกีฬา (หมายเลขโทรศัพท์ : 091-7618594)
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ประธาน)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
3008
083-5805329
045-353008
treeneat.law.ubu@gmail.com
ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพฯ (รองประธาน)
สำนักงานบริหารกายภาพฯ
3082
081-7909836
045-353075
adun.j@ubu.ac.th
นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(เลขานุการ)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
3090
089-7165775
045-353033
tunyanai@gmail.com
นายชาญชัย พลสินธุ์
นักวิชาการศึกษา(ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
7546,3132
097-9184772
045-353132
chankop2511@gmail.com
นายกมล โสภาสิน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป (ผู้ช่วยเลขานุการ)
คณะศิลปศาสตร์
3714
081-8793076
 
-
kamol.s@ubu.ac.th
ว่าที่ร้อยตรีณัชนนท์ โสสิงห์
นักวิชาการศึกษา (ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
3191
088-1291394
 
natchanon.sosing@gmail.com
นายครรคิด เครือวัลย์
หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา (ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
3091
091-0147170
045-353008
kunkid.noi@gmail.com
2. ฝ่ายพิธีเปิด - พิธีปิด (หมายเลขโทรศัพท์ : 091-7764067)
นายทรงพล อินทเศียร
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ (ประธาน)
กองกลาง
3047
089-6246688
045-288398
songpon.intasian@gmail.com
ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (รองประธาน)
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
3742
097-3372345
045-353740
kanya.j@ubu.ac.th
นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ (เลขานุการ)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
3091
089-4250006
 
-
qaim.ubu@gmail.com
นางสาวนิมิตา   ปาละวงศ์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
3090
089-7754110
 
ingoil.np@gmail.com
นางปทัดตา   มุขขันธ์ 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
3192
080-7317152
 
to_patatta@hotmail.com
 
นางสายพิณ   พลสินธุ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
3192
081-8772059
 
pinpinpon2009@gmail.com
ว่าที่ร้อยตรีทิพย์สุรีย์  ไชยโกฏิ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
3090
086-8832789
 
tipsureechaiyakod@gmail.com
3. ฝ่ายต้อนรับและจัดเลี้ยง (หมายเลขโทรศัพท์ : 091-7781822)
ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ (ประธาน)
กองกลาง
3047
089-7172787
 
-
sirintip_boonmee@gmail.com
นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (รองประธาน)
กองการเจ้าหน้าที่
3034
094-2848756
045-353032
panomsri.l@ubu.ac.th
นางนลินี ธนสันติ
ผู้อำนวยการกองกลาง (รองประธาน)
กองกลาง
3005
081-9771015
045-288398
adnalith729@gmail.com 
นายอภิชัย สิงหาษา
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร (เลขานุการ)
กองกลาง
3005,3048
089-4235199
045-288398
aum031@gmail.com
นางกาญจนา สาธร
บุคลากรปฏิบัติการ (เลขานุการ)
กองการเจ้าหน้าที่
1313
085-4903454
045-353032
kanjana.t@ubu.ac.th
นางสาวยุวดี ชูรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ)
กองการเจ้าหน้าที่
1313
082-8713924
045-353032
yuwadee.ch@ubu.ac.th
นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ช่วยเลขานุการ)
กองกลาง
3048
081-7956950
045-288398
wanjeab.ubu@gmail.com
นางสาวกมลวรรณ จันทะวงค์
บุคลากร (ผู้ช่วยเลขานุการ)
กองการเจ้าหน้าที่
3030-2
086-2632426
045-353030
poopreaw@outlook.com
นางสาววดี ยอดลองเมือง
บุคลากร (ผู้ช่วยเลขานุการ)
กองการเจ้าหน้าที่
1212
083-3741214
045-353032
wadeyo26@gmail.com
4. ฝ่ายสถานที่ (หมายเลขโทรศัพท์ : 091-7782221)
ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพฯ (ประธาน)
สำนักงานบริหารกายภาพฯ
3082
081-7909836
045-353075
adun.j@ubu.ac.th
ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพฯ (รองประธาน)
สำนักงานบริหารกายภาพฯ
 
086-4658665
045-353075
 
นายสุพัฒน์ เงาะปก
หัวหน้างานสวนและสิ่งแวดล้อม (กรรมการ)
งานสวนและสิ่งแวดล้อม
3073
086-2605459
045-353075
adsupang@ubu.ac.th
นายปริทัศน์ มัทวานุกูล
หัวหน้าสำนักงานบริหารกายภาพฯ (เลขานุการ)
สำนักงานบริหารกายภาพฯ
3081
086-5834411
045-353075
adpairma@hotmail.com
นางอุษณี ค้อมศิรินทร์
หัวหน้างานธุรการ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักงานบริหารกายภาพฯ
3075
084-2884417
045-353075
usanee.k@ubu.ac.th
5. ฝ่ายพิธีการมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก (หมายเลขโทรศัพท์ : 091-7783430)
รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ประธาน)
สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3131,3175
081-2653700
045-353119
2504pongrat@gmail.com
ดร.รัชดา  โสภาคะยัง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองประธาน)
สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา (เลขานุการ)
3128
098-1040397
045-353128
ratchada@vt.edu
นายพรนเรศ มูลเมืองแสน   
หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษา (เลขานุการ)
กองบริการการศึกษา
3118
086-3118525
045-353119
max.reg.ubu@gmail.com
นางเปมิกา สิทธิจินดา  
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ช่วยเลขานุการ)
กองบริการการศึกษา
3118
089-6292786
045-353119
anatcha2010@gmail.com
นางสาวปณิตา สุรเสน  
นักวิชาการศึกษา (ผู้ช่วยเลขานุการ)
กองบริการการศึกษา
3118
087-2562470
045-353119
panita.s@ubu.ac.th
6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและประมวลผลการแข่งขัน (หมายเลขโทรศัพท์ : 091-7783828)
ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ประธาน)
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3102
081-4487184
045-353114
mongkol.p@ubu.ac.th
ดร.อธิพงศ์ สุริยา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ (รองประธาน)
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3102
093-1374252
045-353114
atipong.s@ubu.ac.th
ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา (รองประธาน)
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 
-
084-7452332
 
-
kriengsak.t@ubu.ac.th
นางรัชนี นิคมเขตต์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (เลขานุการ)
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3105
085-4952877
045-353114
ratchanee.n@ubu.ac.th
นายฉัตรชัย พรหมนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3102
088-1239466
045-353114
chatchai.p@ubu.ac.th
7. ฝ่ายกิจกรรมเชียร์ (หมายเลขโทรศัพท์ : 091-7784669)
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ประธาน)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
3008
083-5805329
045-353008
treeneat.law.ubu@gmail.com
นายครรคิด เครือวัลย์
หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา (กรรมการ)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
3091
091-0147170
045-353008
kunkid.noi@gmail.com
นางอมร วิชัยวงศ์  
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา (เลขานุการ)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
3092
089-7166161
045-353008
amornwi51@gmail.com
 
นายอุทัย    กุจะพันธ์
พนักงานการศึกษา (ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
3092
086-4653954
045-353008
gignim@gmail.com
นางสาวอัจฉราพร   ทองสรรค์
นักวิชาการศึกษา (ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
3092
087-9595243
045-353008
atcharaporn.t@ubu.ac.th
 
นางสาวพจนีย์   สีทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
3092
084-5252046
045-353008
podjanee.s@ubu.ac.th
8. ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ (หมายเลขโทรศัพท์ : 091-7831561)
ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม (ประธาน)
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
3042
081-5311577
045-288508
insahee@yahoo.com  
นางสาวณัชชา อักษรศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เลขานุการ)
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
3035
081-0708662
045-288508
anatcha2010@gmail.com
นายสุภวัฒน์ โสวรรณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
3042
081-3609510
045-288508
ssowanni@yahoo.com
9. ฝ่ายการแพทย์ อนามัยและตรวจสารต้องห้าม (หมายเลขโทรศัพท์ : 091-7831887)
นายแพทย์สุรพร ลอยหา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (ประธาน))
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 

081-5488598

 

 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ (รองประธาน)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
3907

081-8044885

045-353901

puansu@gmail.com

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (กรรมการ)
คณะเภสัชศาสตร์
3624

081-8783205

045-353605

chutinunpr@yahoo.com

ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (กรรมการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
3226

081-2669049

045-353227

sureetrum@hotmail.com

นายแพทย์วัฒนา   พรรณพานิช
รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ (เลขานุการ)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
 

084-3609770

 

wphanpan@hotmail.com

นายแพทย์สุพจน์  ฉัตรทินกร
อาจาร์ยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ (เลขานุการ)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
 

081-8884746

 

suphot.c@ubu.ac.th

พญ.นวินดา เจียมบุญศรี 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์การศึกษาและวิจัยฯ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
5913

095-9012645

045-353901

dr_nawinda@hotmail.com

นางสาวจริยาพร ธรรมราช
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
3907

083-9650272

 

jariyaporn.tiktik@gmail.com

10. ฝ่ายสวัสดิการ และศูนย์อาหาร (หมายเลขโทรศัพท์ : 091-7831225)
ผศ.เสาวดี กงเพชร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินฯ (ประธาน)
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
7521
085-8578785
045-353089
skongpetch629@gmail.com
นางสาวสมาพร นนท์พละ
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินฯ (รองประธาน)
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
7521
081-2658819
045-353089
ubimysong@gmail.com
ผศ.บงกช  สุขอนันต์
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินฯ (รองประธาน)
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
7521
086-8692197
045-353089
bongkoj.s@ubu.ac.th
นายธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ
หัวหน้าสำนักอำนวยการ (เลขานุการ)
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
3061
089-5259299
045-353089
tanate.s@ubu.ac.th
นางมนธิรา จันสุตะ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
7522
087-9626709
045-353089
montira.p@ubu.ac.th
11. ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (หมายเลขโทรศัพท์ : 091-7670600)
ผศ.เสาวดี กงเพชร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินฯ (ประธาน)
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
7521
085-8578785
045-353089
skongpetch629@gmail.com
นางสาวสมาพร นนท์พละ
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินฯ (รองประธาน)
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
7521
081-2658819
045-353089
ubimysong@gmail.com
ผศ.บงกช  สุขอนันต์
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินฯ (รองประธาน)
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
7521
086-8692197
045-353089
bongkoj.s@ubu.ac.th
นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
หัวหน้าฝ่ายหอพัก (เลขานุการ)
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
3061
087-2442422
045-353089
rapeporn.p@ubu.ac.th
นางสาวกมลชนก เทศนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
3089
089-8467001
045-353089
kamonchanok.t@ubu.ac.th
12. ฝ่ายจัดประชุมวิชาการ (หมายเลขโทรศัพท์ : 091-7832173)
ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม (ประธาน)
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ    
3042
081-5311577
045-288508
insahee@yahoo.com  
ผศ.ดร.อัญชลี สำเภา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย (รองประธาน)
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ    
3042
085-0551717
 
anchalees@yahoo.com
นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ
หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ (เลขานุการ)     
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ    
3042
089-6273926
045-288508
nawinee.s@ubu.ac.th
นางสาวปัญจีรา ศุภดล      
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ    
3035
094-0717110
045-353042 
puncheera.s@ubu.ac.th
นางสาวนิตยศรี  วงศ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่วิจัย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ    
3042
 
081-0717942
045-353042 
rec55ubu@gmail.com
13. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (หมายเลขโทรศัพท์ : 095-8598510)
นายทรงพล อินทเศียร
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ (ประธาน)
กองกลาง
3047
089-6246688
045-288398
songpon.intasian@gmail.com
อ.ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (รองประธาน)
สำนักวิทยบริการ
3140
089-6260344
 
chaweewan.c@ubu.ac.th
นางนลินี ธนสันติ
ผู้อำนวยการกองกลาง (รองประธาน)
กองกลาง
3005
081-9771015
045-288398
adnalith729@gmail.com 
นายเพลิน วิชัยวงศ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ (เลขานุการ)
กองกลาง
3006
081-6697885
045-288398
prubu2012@gmail.com
นางสาวสุปราณี สวยศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ช่วยเลขานุการ)
กองกลาง
3000
081-2654756
045-288398
takechi.poo@gmail.com
14. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและระบบขนส่ง (หมายเลขโทรศัพท์ : 095-8601320)
นายทรงพล อินทเศียร
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ (ประธาน)
กองกลาง
3047
089-7172787
 
-
sirintip_boonmee@gmail.com
นายกิตติพศ วรรณคำ
หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ (รองประธาน)
สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ
3065
868766950
045-353065
wannakarm395@gmail.com
นายจิตรวิรัตน์ พัดทาป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ)
สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ
3065
081-3901764
045-353065
panseewa2555@gmail.com
นายนคร    ลีนาม
หัวหน้างานยานพาหนะ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
กองกลาง
3064
083-6830702
045-353064
nakhoon99@hotmail.com
นางสาววนิดา ศิลามน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ
3065
089-7185006
045-353065
vanida.s@ubu.ac.th
15. ฝ่ายการเงิน และงบประมาณ (หมายเลขโทรศัพท์ : 095-8602195)
ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภาฯ (ประธาน)
กองแผนงาน
3044
081-5543717
045-353046
juthamas.i@oup.ubu.ac.th
นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน (รองประธาน)
กองคลัง
3018
081-8762672
045-288390
ajanseng@gmail.com
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
ผู้อำนวยการกองแผนงาน (เลขานุการ)
กองแผนงาน
3041
087-2395471
045-353046
theerasak.c@ubu.ac.th
นายรัชชนนท์ แกะมา
ผู้อำนวยการกองคลัง (เลขานุการ)
กองคลัง
3028
084-2871345
045-288390
kratchanon@gmail.com
นางนิตยา ศรีไส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
กองแผนงาน
3045
087-2478599
 
-
adnittsr@ubu.ac.th
นางวนิดา ชนะกานนท์   
หัวหน้างานบริหารทั่วไป (ผู้ช่วยเลขานุการ)
กองคลัง
3018
081-3478952
045-288390
tom.ubu@hotmail.com
นางสาววิชุดา เชาว์ศรีกุล  
นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ช่วยเลขานุการ)
กองคลัง
3014
087-2442874
045-288390
wichch@hotmail.com
นางสาวลักขณา กอแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (กรรมการ)
กองคลัง
3027
089-7168899
045-288390
lakka6428@hotmail.com
นายณรงค์  วงศ์นามเถาว์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ (กรรมการ)
กองคลัง
3022
085-4980266
045-288390
adnarowo@mail2.ubu.ac.th
16. ฝ่ายจัดหาผู้สนับสนุนและการจัดการสิทธิประโยชน์ (หมายเลขโทรศัพท์ : 091-7651011)
ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภาฯ (ประธาน)
กองแผนงาน
3044
081-5543717
045-353046
juthamas.i@oup.ubu.ac.th
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (รองประธาน)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
3008
083-5805329
045-353008
treeneat.law.ubu@gmail.com
ผศ.เสาวดี กงเพชร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินฯ (รองประธาน)
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
7521
085-8578785
045-353089
skongpetch629@gmail.com
นางนลินี ธนสันติ
ผู้อำนวยการกองกลาง (เลขานุการ)
กองกลาง
3005
081-9771015
045-288398
adnalith729@gmail.com 
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
ผู้อำนวยการกองแผนงาน (เลขานุการ)
กองแผนงาน
3041
087-2395471
045-353046
theerasak.c@ubu.ac.th
นายภาคภูมิ โทนหงสา   
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินสิทธิประโยชน์ฯ (เลขานุการ)
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
3062
080-2672999
045-353089
pakpoom.t@ubu.ac.th
17. ฝ่ายจัดทำเหรียญรางวัล ของที่ระลึกและตกแต่งสถานที่ (หมายเลขโทรศัพท์ : 095-8629379)
นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน (ประธาน)
กองคลัง
3018
081-8762672
045-288390
ajanseng@gmail.com
ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (รองประธาน)
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
3742
097-3372345
045-353740
kanya.j@ubu.ac.th
นางสาวจุรีรัตน์ จารุเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เลขานุการ)
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
3745
086-4026632
045-353740
lek.jarukasem@gmail.com
นางสาวยุพันภัทณ มั่นคง
นักวิชาการพัสดุ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
3742
084-4161076
045-353740
yupunpat_m@hotmail.com
18. ฝ่ายสรุปและประเมินผลโครงการ (หมายเลขโทรศัพท์ : 095-8637796)
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ (ประธาน)
สำนักงานประกันคุณภาพ
3036
089-7930984
045-353036 
juthamas.c@ubu.ac.th
นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เลขานุการ)
สำนักงานประกันคุณภาพ
3036
089-4253030
045-353036
tatsanee.s@ubu.ac.th
นายรัฐพล แม่นธนู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักงานประกันคุณภาพ
3036
099-4614615
045-353036
ratapon.m@ubu.ac.th
นางสาวเต็มศิริ ชิดดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กรรมการ)
สำนักงานประกันคุณภาพ
3036
087-4547262
045-353036
t.chiddee@gmail.com
19. ฝ่ายประสานงาน (หมายเลขโทรศัพท์ : 095-8632408 , 095-8634597 , 095-8635782 , 095-8637109)
นายทรงพล อินทเศียร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ฯ (ประธาน)
ฝ่ายประสานงาน
3047
089-6246688
045-288398
songpon.intasian@gmail.com
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (รองประธาน)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
3008
083-5805329
045-353008
treeneat.law.ubu@gmail.com
 
นางสาวพัชรินทร์   ดั่งฐากูร
หัวหน้าสำนักงาน (กรรมการ)
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
3040
085-1041279
45353040
patcharin.d@ubu.ac.th
นางศุภาวีร์ กองผ้าขาว
เลขานุการ
ฝ่ายประสานงาน
3132,3133
081-5932277
045-353132
kankraogames@gmail.ubu.ac.th
นางสาวชัชชญา ผิวอ่อน
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
ฝ่ายประสานงาน
3132,3133
098-6146369
045-353132
kankraogames@gmail.ubu.ac.th
นางสาวกัญญณัช กุศลการณ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ผู้ช่วยเลขานุการ)
ฝ่ายประสานงาน
3132,3133
093-5651563
045-353132
kankraogames@gmail.ubu.ac.th
20. ฝ่ายสูจิบัตรและจัดทำคู่มือการแข่งขัน (หมายเลขโทรศัพท์ : 095-8638468)
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ (ประธาน)
สำนักงานประกันคุณภาพ
3036
089-7930984
045-353036 
juthamas.c@ubu.ac.th
ดร.รัชดา  โสภาคะยัง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองประธาน)
สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
3128 
082-3775885
045-353128
ratchada@vt.edu
นายพรนเรศ  มูลเมืองแสน
หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษา (เลขานุการ )
กองบริการการศึกษา
3118
086-3118525
045-353118
max.reg.ubu@gmail.com
น.ส.ศศิธร  พันธุ์คำ
นักวิชาการศึกษา (ผู้ช่วยเลขานุการ)
กองบริการการศึกษา
3118
089-9493204
045-353118
sasithon_p@ubu.ac.th
นางภัทรวดี  บุญไพโรจน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
3128
087-4577935
045-353128
Adpattbo@gmail.com
  
ปรับปรุงล่าสุด : วันที่ 17 ธ.ค. 2558
   

| เกี่ยวกับการจัดงาน

 

อาหาร-เครื่องดื่ม-ที่พัก
Kan Krao Games 2016แอพพลิเคชัน
แผนที่นำทางสนามแข่งขันKankrao Games
Facebook

  กันเกราเกมส์     |   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
   

©กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  | ติดต่อสอบถาม 045-353132
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 083-5805329 | นายทรงพล อินทเศียร 089-6246688 | นายชาญชัย พลสินธุ์ 097-9184772
|| สำหรับผู้ดูแลระบบ ||

จำนวนผู้เข้าชม: 203,461 ครั้ง