Untitled Document

รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานเทคนิคกีฬา


        
ลำดับ
ฝ่าย / ชนิดกีฬา
รายชื่อ
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
เทคนิคกีฬา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ ประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 083-580 5329
ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองประธาน 081-7909836
นางธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์ เลขานุการ 089-7165775
นายชาญชัย พลสินธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 097-9184772
นายกมล โสภาสิน ผู้ช่วยเลขานุการ 081-8793076
นายณัฐชนท์ โสสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ 088-1291394
นายครรคิด เครือวัลย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 091-0147170
2

กรีฑา

นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ประธานอนุกรรมการ 098-5946142
นายชัยพร  รัตนนิตย์ อนุกรรมการและเลขานุการ 086-4682592
3

ว่ายน้ำ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ 081-876 2506
นายธีระพงศ์ วงศ์บุญ อนุกรรมการและเลขานุการ 081-967 1112
4

บาสเกตบอล

นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา ประธานอนุกรรมการ 089-6260344
นางสาวอุษา ผูกพันธ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 087-459 8753
5

ฟุตบอล

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ 045-353546
ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 081-8778066
6

วอลเลย์บอล

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ 081-8783205, 045-353614
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ อนุกรรมการและเลขานุการ 045-353609
7

เซปักตะกร้อ

นายณรงค์ศักดิ์  คุรุพันธ์ ประธานอนุกรรมการ 098-5946142
นายวุฒิศักดิ์  ชูชื่น อนุกรรมการและเลขานุการ 095-6168338
8

ดาบสากล

รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ ประธานอนุกรรมการ 089-2827552
045-353401 ต่อ4 ต่อ 4401
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาวรรณ พองพรหม อนุกรรมการและเลขานุการ 086-8882058
9

เทควันโด

คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ 081-7086220 ,045- 353808
นายสันติ  เจริญบุญญา อนุกรรมการและเลขานุการ 045-353833
10

เทนนิส

 

ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช ประธานอนุกรรมการ 081-751 8158
นายเมธากร เมตตา อนุกรรมการและเลขานุการ 086-579 2330 ,045-353940
11
เทเบิลเทนนิส
ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ ประธานอนุกรรมการ 097-3372345
นางอัญชิสา ทะนอก อนุกรรมการและเลขานุการ 089-736 8357
12

แบดมินตัน

รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์ ประธานอนุกรรมการ 085-613 8566
นายวรวัช สมภาวะ อนุกรรมการและเลขานุการ 081-360 9662 ,045-353733
13

มวยสากลสมัครเล่น

นายครรคิด เครือวัลย์ ประธานอนุกรรมการ 091-014 7170
นายชาญชัย พลสินธุ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 097-9184772
14

ยิงปืน

นายขรรค์เพชร ชายทวีป ประธานอนุกรรมการ 081-7187109
นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว อนุกรรมการและเลขานุการ 081-935 1725
15

ยูโด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ธรรมิกบวร ประธานอนุกรรมการ 081-266 9049 ,045-353226
นางสาวนฤมล จันทวรีย์ อนุกรรมการและเลขานุการ 088-082 2308
16

ฮอกกี้

นายสุทัศน์  เรืองศรี ประธานอนุกรรมการ 081-8122967
นางวิภาภรณ์  ฤทธิ์สิงห์ อนุกรรมการและเลขานุการ 081-9772556
17

วอลเลย์บอลชายหาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลภา โภคสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการ 081-8778270
นายมงคล กิตติวุฒิไกร อนุกรรมการและเลขานุการ 080-4651538
18

เปตอง

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม ประธานอนุกรรมการ 081-8044885, 045-353907
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ อนุกรรมการและเลขานุการ 081-5457311
19

เรือพาย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประธานอนุกรรมการ 081-790 9836 ,045-353 082
นางอุษณี ค้อมสิรินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ 084-288 4417 ,045- 353 075
20

ลีลาศ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ประธานอนุกรรมการ 089-7172787
นางสาวยุวดี  ชูรัตน์ อนุกรรมการและเลขานุการ 082-8713924
21

ฟุตซอล

รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ประธานอนุกรรมการ 081-2653700 ,045-353700
นายบารมี สุวรรณศุภ อนุกรรมการและเลขานุการ 085-4997976 ,045-353175
22

ปันจักสีลัต

นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ประธานอนุกรรมการ 098-5946142
นายนนทวัฒน์  สมุทรเวช อนุกรรมการและเลขานุการ 089-6273271
23

ครอสเวิร์ด , บริดจ์
,หมากกระดาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ ประธานอนุกรรมการ 081-448 7184
นายสมศักดิ์ ค้อมสิรินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ 091-8347623
24

มวยไทยสมัครเล่น

นายประสาร แพงศรี ประธานอนุกรรมการ 081-0742266

 

นายพิบูลชัย ศรีเข้ม อนุกรรมการและเลขานุการ 088-115 7809
25

ยูยิตสู

นายณรงค์ศักดิ์  คุรุพันธ์ ประธานอนุกรรมการ 098-5946142
นายนนทวัฒน์ สมุทรเวช อนุกรรมการและเลขานุการ 089-6273271
26

บีบีกัน

ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ ประธานอนุกรรมการ 081-7909836
นายสุคม จันสุตะ อนุกรรมการและเลขานุการ 085-7674912
  
ปรับปรุงล่าสุด : วันที่ 11 ธันวาคม 2558
   

| เกี่ยวกับการจัดงาน

 

อาหาร-เครื่องดื่ม-ที่พัก
Kan Krao Games 2016แอพพลิเคชัน
แผนที่นำทางสนามแข่งขันKankrao Games
Facebook

  กันเกราเกมส์     |   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
   

©กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  | ติดต่อสอบถาม 045-353132
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 083-5805329 | นายทรงพล อินทเศียร 089-6246688 | นายชาญชัย พลสินธุ์ 097-9184772
|| สำหรับผู้ดูแลระบบ ||

จำนวนผู้เข้าชม: 202,443 ครั้ง