Untitled Document

เพลง กันเกราเกมส์


 
 

เนื้อร้อง (ไทย)                    บุณยสฤษฏ์  อเนกสุข 
เรียบเรียงคำร้อง                 ธีระพงศ์  แก้วเนตร / อารีรัตน์  เรืองกำเนิด
คำร้อง (ภาษาอังกฤษ)          ลานันทนา ฟลูเลอร์
ทำนอง                             ลานันทนา ฟลูเลอร์
เรียบเรียงดนตรี                  ธีระพงศ์  แก้วเนตร / อารีรัตน์  เรืองกำเนิด / อนันต์ กังสดาร
ขับร้อง                             ชุติมา แก้วเนียม  (ไทย) / ลานันทนา ฟลูเลอร์ (อังกฤษ)
ร้องประสาน                      ลานันทนา ฟลูเลอร์/โสภิดา พิมประภา/ธีระพงศ์  แก้วเนตร/อนันต์ กังสดาร
ห้องบันทึกเสียง                  อาร์ม สตูดิโอ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี

     
 

ถิ่นอุบลแดนไทยสายใยมั่น                สมัครสมานสามัคคีมีพลัง
ใจเอื้อเฟื้อสร้างสุขอยู่ทุกทุกทาง         ร่วมสร้างมิตรไมตรีที่กลมเกลียว
กีฬามหาวิทยาลัย                           ร้อยดวงใจน้ำรวมสายกลายเป็นหนึ่งเดียว
เล่นกีฬาพาผูกใจให้แน่นเหนียว         มาผูกเสี่ยวผูกใจให้ยืนนาน
กันเกราเกมส์สุขเกษมเกมกีฬา           แรงศรัทธาร่วมใจรักฮักประสาน
กันเกราเกมเลื่องชื่อลือกล่าวขาน       เป็นตำนานจุ่งฮุ่งเฮืองความฮักแพง
พี่บึกบึนน้องบัวบานสานใยรัก           อุดมศึกษามั่นสมัครจรัสแสง
ดังกีฬาปัญญาชนได้สำแดง              ดุจเพลิงแห่งสามัคคีที่กันเกราเกมส์

Kan Krao Games,
lasting friendships, together,
we are stronger, supporting one another on the land of River Moon, and the first rays of the sun.

 
   
     
   

| เกี่ยวกับการจัดงาน

 

อาหาร-เครื่องดื่ม-ที่พัก
Kan Krao Games 2016แอพพลิเคชัน
แผนที่นำทางสนามแข่งขันKankrao Games
Facebook

  กันเกราเกมส์     |   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
   

©กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  | ติดต่อสอบถาม 045-353132
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 083-5805329 | นายทรงพล อินทเศียร 089-6246688 | นายชาญชัย พลสินธุ์ 097-9184772
|| สำหรับผู้ดูแลระบบ ||

จำนวนผู้เข้าชม: 202,443 ครั้ง