Untitled Document

บทสรุปผู้บริหาร
การแข่งขันการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์”
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกิจกรรมนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๕ ปีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นการพัฒนานักศึกษา  และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับจังหวัด ชุมชนทางด้านวิชาการ สุขภาพ การท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม
        
  
      ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้กำหนดชื่อการแข่งขันว่า “กันเกราเกมส์” โดยมีแนวความคิดหลัก ๙ ประการ ได้แก่ “Relationship คือ กีฬาเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี “Inspiration คือ กีฬาเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม “Spirit” คือ กีฬาส่งเสริมให้คนมีน้ำใจนักกีฬา “Ethics” คือ กีฬาก่อให้เกิดจริยธรรมที่ดีงามในสังคมอุดมศึกษา “Society” คือ กีฬาเพื่อสังคมสถาบันอุดมศึกษา “Healthiness” คือ กีฬาเพื่อสุขภาพกายใจที่ดี มีกิจกรรมผ่อนคลายหลังจากการแข่งขันทุกวัน  “Intension” คือ กีฬาสร้างความตั้งใจยิ่งขึ้น“Neighborliness” คือ กีฬาสร้างความเป็นเพื่อน เป็นมิตรไมตรีจิต ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน “Excellence” คือ กีฬาสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สายน้ำ แสงตะวัน เชื่อมสัมพันธ์ สามัคคี”       มีปลาบึก ชื่อว่า “บึกบึน” และ “บัวบาน” เป็นสัตว์นำโชค
        
 
     ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ อาศัยศักยภาพของนักศึกษาร่วมกับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ จำนวนมากกว่า ๕,๐๐๐ คน ในการเป็นอาสาสมัครการแข่งขัน ตลอดจนบุคลากร ทางด้านการกีฬา ฃของมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และสิ่งที่สำคัญคือเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล อำเภอ วัด และโรงเรียน ในการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ
   
 

      ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการกำหนดกรอบในการจัดกิจกรรมและแนวคิดหลักของการจัดการแข่งขัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยสรุป ดังนี้

 1. การจัดการแข่งขันกีฬา ๓๑ ชนิดกีฬา  ได้แก่  กรีฑา ว่ายน้ำ บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล ซอฟท์บอล เซปักตะกร้อ ดาบสากล เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืนยูโด ฮอกกี้ วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง คาราเต้-โด เรือพาย ลีลาศ แฮนด์บอล ขี่ม้า ฟุตซอล ปันจักสีลัต ครอสเวิร์ด หมากกระดาน บริดจ์ มวยไทยสมัครเล่น ยูยิตสู (กีฬาสาธิต) บีบีกัน (กีฬาสาธิต) โดยมีการชิงชัยเหรียญทองจำนวน ๓๗๙ เหรียญ
 2. การจัดการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “กีฬากับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)”
 3. กิจกรรมส่งเสริมสินค้าชุมชนในพื้นที่
 4. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในป่าต้นน้ำร่องก่อ (ป่าพื้นถิ่นอีสาน)
 5. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
 6. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๘ ชุด
 7. กิจกรรมรณรงค์เลิกบุหรี่ โครงการ “เครือข่ายคลินิกฟ้าใส”
 8. กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลรถสองแถวจังหวัดอุบลราชธานี “โครงการแนะนำป้ายรถเมล์”
 9. โครงการรณรงค์สถานศึกษาปลอดเหล้าในอีสานใต้ (นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับนักศึกษาสถาบันอื่นเดินรณรงค์ร่วมกัน)
 10. กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในภูมิภาคอาเซียน โดยเชิญนักฟุตบอลแต่ละประเทศในภาคอาเซียน ประเทศละ ๔ คน และอาจารย์ ๑ คน รวมนักกีฬาทั้งหมด ๔๐ คน แบ่งเป็น ๒ ทีมๆละ ๒๐ คนมาร่วมงานแข่งขันกีฬากระชับมิตร
 11. จัดนิทรรศการโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ
 12.  จัดการแสดงในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน
 
      และเพื่อให้การต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษา ๑๒๖ สถาบันทั่วประเทศ จำนวนประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน เกิดความประทับใจ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมของสนามแข่งขัน ภายในมหาวิทยาลัยอุบลฯ จำนวน ๒๒ ชนิดกีฬา ได้แก่ ครอสเวิร์ด บริดจ์ หมากกระดาน เทควันโด วอลเลย์บอล บาสเกตบอล กรีฑา ฟุตบอล ชนิดกีฬา บีบีกัน (กีฬาสาธิต) เปตอง ซอฟท์บอล มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น วอลเลย์บอลชายหาด ว่ายน้ำ เรือพาย ยูโด ยูยิตสู (กีฬาสาธิต) แบดมินตัน ปันจักสีลัต ดาบสากล และสนามแข่งขันภายนอกมหาวิทยาลัยฯ อีก ๕ แห่ง จำนวน ๑๑ ชนิดกีฬา ได้แก่ เทนนิส คาราเต้-โด เซปักตะกร้อ แฮนด์บอล ยิงปืน ฟุตซอล ฟุตบอล ฮอกกี้ ขี่ม้า ลีลาศ และเทนนิส โดยดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการปรับปรุงที่พักสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙ อาคาร เพื่อรองรับผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๕,๐๐๐ คน ตลอดจนจัดระบบการดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและการเดินทางในมหาวิทยาลัย โดยจัดระบบขนส่งด้วยรถสองแถวประจำทาง ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น ๓๓ คัน ให้บริการตลอดการแข่งขัน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบริการรถนำเที่ยวของจังหวัดมาให้บริการอีก ๑๐ คัน รวมถึงการขอความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธ รจังหวัดอุบลราชธานี  สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้ เตรียมการโดยประสานงานกับสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลในเครือข่ายต่างๆ หากเกิดการบาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน
       
 
     ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” จะเป็นการสร้างมิติของการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยโดยเน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม มากกว่าเหรียญรางวัลการแข่งขัน และนำเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนมาสร้างวัฒนธรรมทางด้านการกีฬาของชาติที่ดีงามสืบต่อไป  
   

| เกี่ยวกับการจัดงาน

 

อาหาร-เครื่องดื่ม-ที่พัก
Kan Krao Games 2016แอพพลิเคชัน
แผนที่นำทางสนามแข่งขันKankrao Games
Facebook

  กันเกราเกมส์     |   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
   

©กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  | ติดต่อสอบถาม 045-353132
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 083-5805329 | นายทรงพล อินทเศียร 089-6246688 | นายชาญชัย พลสินธุ์ 097-9184772
|| สำหรับผู้ดูแลระบบ ||

จำนวนผู้เข้าชม: 202,447 ครั้ง